Soft Skill – ทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน

ตัวอย่างบทความเพื่อให้ความรู้กับลูกค้า ซึ่งอาจทำให้ตัดสินใจซื้อสินค้าต่อไปได้ง่ายขึ้น

ครูแฟ้ม นฤดล

ตุลาคม 10, 2021