การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน

ทักษะการอ่านเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะที่สำคัญอื่น ๆ เช่น การ
สื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้น ทักษะการอ่านเป็น
ทักษะที่จำเป็นต้องปลูกฝังตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน