ความเคลื่อนไหวการศึกษาไทย และการศึกษาโลก

การติดตามความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและแนวโน้มทางสังคมต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและระดับโลก
นอกจากจะช่วยในการกำหนดประเด็นการวิจัยที่ชัดเจน ครอบคลุม และทันต่อสถานการณ์แล้ว ในอีกทางหนึ่งยังเป็น
การเรียนรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษา รวมถึงคาดการณ์แนวโน้มอนาคตทางการศึกษา อันจะช่วยให้
ผู้เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย
ให้มีประสิทธิภาพและเท่าทันโลกต่อไป
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดกิจกรรมศึกษาและติดตาม
ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พร้อมจัดทำผลการศึกษา
ในรูปแบบอินโฟกราฟิกให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
อย่างสม่ำเสมอ ทั้งเป็นการขัดเกลาและยกระดับทักษะแก่บุคลากรภายในสำนัก โดยเริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 และเผยแพร่ผลการศึกษาเป็นรายปักษ์ (เดือนละ 2 ครั้ง) ปัจจุบันได้เผยแพร่ไปแล้ว
จำนวน 35 ฉบับ จึงได้คัดสรรฉบับที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน จำนวน 23 เรื่อง มาจัดหมวดหมู่เพื่อประโยชน์
ในการศึกษาต่อยอด โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้