รวมสุดยอดไอเดียการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแห่งปี 2022

ไอเดียส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนไปสุขใจ (Positive Education) ช่วยให้ครูและเด็กมีกำลังใจในการเรียนรู้ และมีอารมณ์เชิงบวกในการใช้ชีวิต เด็กสามารถพัฒนาความสามารถ และความสนใจของตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างเด็ก ครู และครอบครัวทำ ให้เด็กรู้สึกอบอุ่นใจ สัมผัสได้ถึงการมีคุณค่าและความหมายของตนเองเด็กแต่ละคนรับรู้ความก้าวหน้าของตัวเอง รับรู้ความเปลี่ยนแปลงทางความคิด ความรู้สึกของตนเองอย่างมีกำ ลังใจ (Positive Self-reflection)